logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

10. Postępowanie Reklamacyjne
  10.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Akademii Opiekun może wnieść reklamację.
  10.2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres Akademii w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
  10.3. Reklamacja powinna zawierać:
    10.3.1. dane Opiekuna umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację,
    10.3.2. rodzaj usługi, której dotyczy,
    10.3.3. zarzuty,
    10.3.4. zwięzłe uzasadnienie zarzutów,
    10.3.5. żądanie składającego reklamację.
  10.4. Akademia obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  10.5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Akademii przez inne podmioty, termin wskazany w pkt. 10.4 może być przedłużony o kolejne 14 dni, o czym Akademia zawiadamia osobę składającą reklamację.
11. Postanowienia Końcowe
  11.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2013 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty.
  11.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.akademiadrogisportowej.pl, w zakładce Współpraca oraz w siedzibie Akademii.
  11.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio