logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

9. Dane osobowe i prywatność
  9.1. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z umożliwieniem udziału w Teście i opracowaniem Raportu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  9.2. Administratorem danych jest Akademia, której adres siedziby i nazwa zostały wskazane w pkt. 1.1.2.
  9.3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia udziału w Teście i w celu opracowania Raportu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych.
  9.4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w pkt. 3.2 wyłącznie w celu wykonania badań wchodzących w skład Testu.
  9.5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania udział w Teście i opracowania Raportu nie są możliwe.
  9.6. Osobie, której dane są przetwarzane przez Akademię przysługuje prawo do:
    9.6.1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych przetwarzanych przez Akademię,
    9.6.2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
    9.6.4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
    9.6.5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
    9.6.6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
    9.6.7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gdy Akademia zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
    9.6.8. wniesienia żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  9.7. Akademia przechowuje udostępnione dane i wyniki Testów w sposób zapewniający ich poufność i zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz zniszczeniem lub zgubieniem. Mogą one być wykorzystywane wyłącznie w celu doradztwa i oceny predyspozycji do uprawiania określonych dyscyplin sportu.
  9.8. W zakresie w jakim przechowywana dokumentacja ma charakter dokumentacji medycznej, przechowywana jest z uwzględnieniem obowiązujących przepisów określających zasady przechowywania i udostępniania takiej dokumentacji.
  9.9. Wyniki Testu po ich anonimizacji mogą być wykorzystywane do celów statystycznych lub badań naukowych.
  9.10. Na podstawie odrębnej zgody Akademia może powoływać się na okoliczność rekomendacji określonej dyscypliny sportu dla danego Akademika.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio