logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

8. Odpowiedzialność
  8.1. Akademia zobowiązuje się do opracowania Raportu z najwyższą starannością, jednak nie ponosi odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników sportowych Akademika.
  8.2. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie wskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji. W szczególności Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wydatki i nakłady ponoszone w związku z uprawianiem przez Akademika dyscypliny sportu wskazanej przez Akademię.
  8.3. Badania wchodzące w skład Testu są dobrane i analizowane w celu określenia predyspozycji Akademika do uprawiania sportu. Akademia nie odpowiada za niewykrycie wad zdrowia i dysfunkcji, których wykrycie wymaga przeprowadzenia innych badań lub szerszej analizy przeprowadzanych badań, niż dokonywana na potrzeby opracowania Raportu.
  8.4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim wynikają one z zatajenia lub podania nieprawdziwych okoliczności dotyczących stanu zdrowia Akademika a w szczególności z wypełnienia „formularza badania podmiotowego” niezgodnie z prawdą.
  8.5. Akademia posiada polisy OC i NNW, zaś w trakcie Testu nad pełnym bezpieczeństwem Akademików czuwa ratownik medyczny.
  8.6. Powyższych ograniczeń odpowiedzialności nie stosuje się w przypadku gdy ich zastosowanie ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność Akademii za szkody na osobie lub wyłącza albo istotnie ogranicza odpowiedzialność Akademii za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio