logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

4. Zasady udziału w Teście
  4.1. Do Testu mogą zostać zgłoszone osoby, które w chwili zgłoszenia ukończyły 8 lat i nie ukończyły - 17 lat.
  4.2. Każdy Akademik otrzyma własny numer i kartotekę, z której korzystać będzie przy współpracy z Akademią.
  4.3. Procedura udziału w Teście obejmuje następujące etapy:
    4.3.1. Zapoznanie się z Regulaminem i przesłanie przez Opiekuna na adres mailowy Akademii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. skanu wypełnionego „formularza badania podmiotowego” co jest jednoznaczne ze zgłoszeniem Akademika do Testu. „Formularz badania podmiotowego dostępny jest na stronie www.akademiadrogisportowej.pl w zakładce Współpraca - Pliki do pobrania,
    4.3.2. Po otrzymaniu wypełnionego „formularza badania podmiotowego ADS” Akademia może nie zakwalifikować Akademika do udziału w Teście. W przeciwnym wypadku Akademia prześlę ofertę udziału w Teście w jednym z co najmniej dwóch terminów do wyboru przez Opiekuna. Oferta będzie ponadto zawierała informacje na temat koniecznych do podjecia przez Opiekuna działań poprzedzających udział w Teście, wykaz badań podstawowych wchodzących w skład Testu, ewentualną propozycję wykonania badań dodatkowych, oraz informację o kosztach udziału w teście i kosztach opracowania Raportu,
    4.3.3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące Testu udzielane wedle wyboru Opiekuna drogą mailową, telefonicznie lub w trakcie osobistego spotkania z przedstawicielem Akademii,
    4.3.4. Wybór przez Opiekuna terminu Testu co jest jednoznaczne z przyjęciem oferty Akademii,
    4.3.5. Przesłanie przez Akademię „indywidualnych szczegółów organizacyjnych Testu”, które stanowią potwierdzenie zawarcia umowy i obejmują między innymi: potwierdzenie terminu Testu, pełny program badań wchodzących w skład Testu wraz z informacją o tych badaniach,
    4.3.6. wykonanie badań wchodzących w skład Testu.
  4.4. Warunkiem umożliwienia udziału Akademika w Teście jest:
    4.4.1. wyrażenie zgody na wykonanie badań wchodzących w skład Testu,
    4.4.2. upoważnienie przedstawiciela Akademii do odbioru wyników badań i testów przeprowadzonych przez jednostki wskazane w pkt 3.2 w celu ich analizy i przetworzenia na potrzeby przygotowania Raportu,
    4.4.3. wyrażenie zgody na dostęp do dokumentacji Testów przez monitorów, audytorów oraz przedstawicieli Komisji Bioetycznej,
    4.4.4. akceptacja niniejszego Regulaminu,
- w formie pisemnej nie później, niż na 21 dni przed terminem Testu. Powyższe zgody i upoważnienie, jak też Regulamin dostępne są na stronie internetowej Akademii www.akademiadrogisportowej.pl w Zakładce Współpraca/Pliki do pobrania. Dokumenty w formie pisemnej z podpisami Opiekuna, a w przypadku Akademika, który ukończył 16 lat także przez Akademika przesłać należy na adres Akademii – ADS Sp. z o.o., 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 74/84.
  4.5. Warunkiem umożliwienia udziału Akademika w Teście jest także dobry stan zdrowia Akademika w dniach testu, który pozwala na przeprowadzenie wszystkich badań wchodzących w skład Testu.
  4.6. Ze względów organizacyjnych Test przeprowadzany jest w grupach liczących nie więcej niż 12 Akademików i dobranych ze względu na płeć, wiek, oraz ustalony zakres badań dodatkowych.
  4.7. W każdym z dwóch dni Testu Opiekun zobowiązany jest zapewnić obecność Akademika punktualnie w terminach i miejscach badań oraz udział Akademika w badaniach wchodzących w skład Testu. Akademia może żądać naprawienia szkody wyrządzonej niewykonaniem powyższego zobowiązania na zasadach ogólnych.
  4.8. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia Akademikowi opieki przez cały czas trwania Testu.
  4.9. Opiekun ma prawo towarzyszenia Akademikowi podczas badań wykonywanych w ramach Testu.
  4.10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia transportu Akademika pomiędzy miejscami badań wykonywanych w ramach Testu. Na prośbę Opiekuna i za odrębnym wynagrodzeniem Akademia może zapewnić Akademikowi i Opiekunowi transport.
  4.11. Akademia w każdym z dwóch dni testu zapewnia po jednym posiłku dla Akademika i Opiekuna.
  4.12. W przypadku gdy ze względu na stan zdrowia Akademika nie może on wziąć udziału w Teście w umówionym terminie lub gdy po przystąpieniu do Testu okaże się, że stan zdrowia Akademika nie pozwala na kontynuację Testu albo może wpłynąć na prawidłowość wyników badań wykonywanych w ramach Testu Akademia może wskazać inny termin wykonania Testu przypadający nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 180 dni od daty Testu, w którym Akademik nie wziął udziału.


banner

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio