logo-adsOLD

Akademia na facebooku
Patroni
Partnerzy

5. Odpowiedzialność
  5.1. Program komputerowy przetwarzający wyniki testu i formuła umożliwiająca polecenie Uczestnikowi dyscypliny lub dyscyplin sportu zostały przygotowane ze szczególną starannością oraz przy uwzględnieniu wiedzy i badań z zakresu motoryki sportowej, jednakże ze względu ograniczony zakres przetwarzanych danych, a także ze względu na indywidualne uwarunkowania rozwojowe i predyspozycje, w tym predyspozycje psychiczne danego Uczestnika wskazanie optymalnej dyscypliny lub dyscyplin sportu obarczone jest dużym ryzykiem błędu.
  5.2. Celem udziału w Teście i wskazania przez Akademię dyscypliny lub dyscyplin sportu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na uprawianie sportu jako jednej z możliwości rozwoju Uczestnika. Wskazanie dyscypliny lub dyscyplin sportu nie może być wyłączną podstawą podejmowania wyborów życiowych przez Uczestnika lub jego opiekunów.
  5.3. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników sportowych Uczestnika.
  5.4. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie wskazań do uprawiania określonej dyscypliny sportu ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji. W szczególności Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wydatki i nakłady ponoszone w związku z uprawianiem przez Uczestnika dyscypliny sportu wskazanej przez Akademię.
  5.5. Usługi świadczone przez Akademię nie obejmują wykonania ćwiczeń wchodzących w skład Testu lecz przetworzenie wyników Testu. Odpowiedzialność za przystąpienie Uczestnika do wykonywania ćwiczeń wchodzących w skład Testu, bezpieczeństwo Uczestnika podczas wykonywania tych ćwiczeń oraz brak przeciwwskazań do ich wykonywania ponosi Użytkownik lub osoba której Użytkownik powierzył opiekę nad Uczestnikiem. Akademia nie odpowiada za kontuzje, urazy i dysfunkcje, spowodowane lub ujawnione podczas lub w związku z wykonywaniem ćwiczeń wchodzących w skład Testu.
  5.6. Postanowień dotyczących ograniczeń odpowiedzialności nie stosuje się w zakresie w jakim ich zastosowanie ograniczałoby lub wyłączało odpowiedzialność Akademii za szkody na osobie lub wyłączało albo istotnie ograniczało odpowiedzialność Akademii za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w stosunku do odpowiedzialności na zasadach ogólnych.


banner

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki SportowejMiędzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej
 
Instytut SportuInstytut Sportu
 
Centralny Ośrodek Medycyny SportowejCentralny Ośrodek Medycyny Sportowej

© Copyright 2012 Akademia Drogi Sportowej All rights reserved.

Wykonanie, algorytmy, hosting oraz obsługa by Softwave
Branding oraz programowanie szablonu by Esencja Studio